Προγράμματα


Πίνακας πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων

Τίτλος προγράμματοςΔιάρκειαΦορέας χρηματοδότησης
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
1“Safequard of hazelnut and almond genetic resources from traditional use to novel agro-industry opportunity” (SAFENUT)2007 - 2010Agri Gen Research 2006
2“Novel process for reducing sugar and adding fiber to natural apple juices for increased public health and increasing competition within the supply chain of the European fruit juice industry”, με ακρωνύμιο LOWJUICE.2007 - 2010Collective Research Project in FP 6.
3“Lutte genetique contre la sharka”, με ακρωνύμιο VINIFHLOR.2006 -2008INRA - Γαλλία
4Reducing chemical input in apple production in response to consumer and growers environmental concerns by increasing the durability of natural disease resistance.1998 - 2001FAIR 3898
5European network for the improvement and evaluation of rootstocks and interstocks used for Pome and Stone fruits.1997-1998FAIR3 CT96-1932
6International network on Prunus genetic resources.1996 -1999Δ/νση GVI GENRES 61
7Conservation, Evaluation, Exploitation and Collection of Minor Fruit Tree Species.1996 -1998RES GEN CT-95-29 και EΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
8Novel approaches for the control of iron chlorosis in fruit tree crops.1995-1997ΑΙR3 CT94-1973
9“Development of the European apple crop by integrating demand for high quality disease resistant varieties suited to regional circumstances, with advanced breeding methods”, με ακρωνύμιο DARE.1993 -1996AIR3 CT92-0473
10Fruits secs.1991 - 1995CAMAR 8001 CT90-0023
11“Improvement of control measures against fire blight, a bacterial disease of Pome fruits presently spreading in Europe”, με ακρωνύμιο AGRIMED.1991 - 1995CAMAR 8001 CT91-0203 και ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
12Amelioration varietal et sanitaire de l’ abricotier espece fruitiere non excedentaire pour la diversification varietale en zones Mediterraneennes seches ou irriguees.1991 - 1995CAMAR CT90-0016
Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
13Μελέτη και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Χώρα μας; παραγωγή χυμού υψηλής διαιτητικής αξίας για τον άνθρωπο2011-2013Δράση Εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"
14Αξιολόγηση των λογισμικών μοντέλων πρόβλεψης επικινδυνότητας εμφάνισης των ασθενειών Φαιά σήψη, Κορύνεο, Ωίδιο και Εξώασκο της Ροδακινιάς ως μέρος του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.2006 - 2008Γ.Γ.Ε.Τ. Π.Δ.Ε., Ε.Π.Α.Ν. Μέτρο 4.3.6.1δ
15Επιπτώσεις του Τροποσφαιρικού Όζοντος σε καλλιεργούμενα φυτά.2005 - 2007Γ.Γ.Ε.Τ. 056-γ
16Ορθολογική χρησιμοποίηση αζωτούχων λιπασμάτων και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας χρήσης του αζώτου από ποικιλίες μηλιάς που έχουν επιλεγεί στην Ελλάδα και τη Σλοβενία, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής.2005 - 2007Γ.Γ.Ε.Τ. 057-γ Διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Σλοβενίας
17Ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την εφαρμογή του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια ροδακινιάς, με έμφαση στη βιοτεχνολογία και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. 2004 -2007Γ.Γ.Ε.Τ. Ε.Π.ΑΝ. ΣΠ-ΤΡ14 Μέτρο: 4.5 Δράση: 4.5.1
18Βελτίωση της ελληνικής ποικιλίας βερικοκιάς Μπεμπέκου ως προς την ανθεκτικότητα στον ιό της ασθένειας «ευλογιά της δαμασκηνιάς» ή Sharka με συμβατικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους.2000 - 2001Γ.Γ.Ε.Τ. ΕΠΕΤ ΙΙ 98 ΒΙ-13
19Ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογίας για την εφαρμογή στη χώρα μας της Ολοκληρωμένης Παραγωγής Καρπών ροδακινιάς και κερασιάς.1995 - 1998ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΚΒΑΝ Π-15
Προγράμματα μη ανταγωνιστικά (Εθνικά και Ιδιωτικού Τομέα).
20Επίδραση διαφυλλικών σκευασμάτων θρεπτικών στοιχείων στην ποιότητα των καρπών της ελληνικής ποικιλίας ακτινιδιάς «Τσεχελίδης».2009-2011AGROHARA A.E.
21Μελέτη της συντηρησιμότητας των καρπών της ελληνικής ποικιλίας ακτινιδιάς «Τσεχελίδης».2009-2011AGROHARA A.E.
22Διενέργεια των αναλύσεων δειγμάτων εδαφών, φύλλων και νερού άρδευσης σε οπωρώνες μηλιάς και ροδακινιάς του Α.Σ. Πύργων και την παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης. (Ανάδοχος Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης).2008 - 2011Α.Σ. Πύργων
23Διενέργεια των αναλύσεων δειγμάτων εδαφών, φύλλων και νερού άρδευσης σε οπωρώνες της Ε.Α.Σ. Έδεσσας – Σκύδρας του Ν. Πέλλας και την παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης. (Ανάδοχος Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης).2008 - 2011Ε.Α.Σ. Έδεσσας- Σκύδρας
24Έρευνα επίδρασης της κάλυψης της καλλιέργειας κερασιάς με πλαστικά φύλλα για την προστασία των καρπών από το σχίσιμο και μελέτη τυχόν παρενεργειών στην αύξηση, ανάπτυξη, απόδοση των δένδρων, ποιότητα των καρπών στην ευπάθεια στους σημαντικότερους εχθρούς και ασθένειες.2008 - 2011ΕΛ.Γ.Α.
25Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες μηλιάς, ροδακινιάς κερασιάς του Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας και παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης. (Ανάδοχος Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης).2008 - 2010ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας
26Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες ροδακινιάς, κερασιάς και μηλιάς του Α.Σ. Άρνισσας-Καϊμασκτσαλάν και παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης. (Ανάδοχος Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης).2008 - 2010Α.Σ. Άρνισσας-Καϊμασκτσαλάν
27Διενέργεια των αναλύσεων δειγμάτων εδαφών φύλλων και νερού άρδευσης σε οπωρώνες μηλιάς και ροδακινιάς, του Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Βελβεντού και την παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης. (Ανάδοχος Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης).2008 - 2010Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Βελβεντού
28Αξιολόγηση της ποικιλίας μηλιάς “Fuji kiku 8”.2007 - 2009Φυτώρια Γ. ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ
29Αντιπαγετική προστασία ροδακινιάς με τη χρήση χημικών ουσιών.2004 - 2006ΕΛ.Γ.Α.
30Αντιπαγετική προστασία της ακτινιδιάς, ροδακινιάς, κερασιάς και αχλαδιάς. 1999 - 2001ΕΛ.Γ.Α.
31Αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων μηλιάς και αχλαδιάς.ΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
32Αξιολόγηση ποικιλιών κυδωνιάς και γενοτύπων κυδωνιάς ως υποκείμενα αχλαδιάςΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
33Αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων ροδακινιάς, δαμασκηνιάς καθώς και διειδικών υβριδίων μεταξύ δαμασκηνιάς και βερικοκιάς (δαμασκηνοβερίκοκα – Plum cot)ΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
34Γενετική βελτίωση και αξιολόγηση ποικιλιών βερικοκιάς / ανθεκτικότητα ή ανεκτικότητα στην ιολογική ασθένεια Sharka.ΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
35Γενετική Βελτίωση και αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων κερασιάς και βυσσινιάς.ΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
36Αξιολόγηση, επιλογή και διατήρηση των μικρότερης σημασίας φρούτων (minor fruits)ΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
37Διατήρηση πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών και υποκειμένων φυλλοβόλων οπωροφόρων, απαλλαγμένων από ιολογικές ασθένειεςΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
38Συλλογή, αξιολόγηση και διατήρηση γενετικού υλικού πυρηνοκάρπων στα πλαίσια της Ι.B.P.G.R.ΣυνεχέςΚατά ανάθεση από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
39Αξιολόγηση της ελληνικής ποικιλίας ακτινιδιάς «Τσεχελίδης».2006-2008FARMA Plant Α.Ε.
40Γενετική Ανάλυση της ανθεκτικότητας στον ιό plum pox virus2002-2005Διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Γαλλίας