Τομείς Έρευνας

Ροδιά

Punica granatum

Αντικείμενο και στόχοι

  • Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Χώρα μας; παραγωγή χυμού υψηλής διαιτητικής αξίας για τον άνθρωπο» (Κωδικό 13SMEs2009), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ξεκίνησε στις 2/2/2011 και έχει διάρκεια τρία χρόνια, μελετώνται οι παρακάτω ενότητες εργασίες: 1) Η μελέτη της σχετικής ανθεκτικότητας διαφορετικών γενοτύπων ροδιάς σε χαμηλές θερμοκρασίες, 2) Η μελέτη των παραγόντων που προκαλούν το σχίσιμο των καρπών και ηλιοκάματα για την εύρεση τρόπων αντιμετώπισης, 3) Η μελέτη των απαιτήσεων της ροδιάς σε θρεπτικά στοιχεία για τον καταρτισμό κατάλληλης λιπαντικής αγωγής, και 4) Η συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων γενοτύπων / ποικιλιών για την παραγωγικότητα τους, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Ερευνητικός στόχος του Ι.Φ.Δ. είναι και η επισήμανση ατόμων ροδιάς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η αξιολόγησή τους (in situ) και η συλλογή, διατήρηση και αξιολόγηση (ex situ) ατόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα, αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες, καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού, υψηλές αποδόσεις κ.α.).

Αποτελέσματα

  • Έχουν συλλεχθεί γενότυποι ροδιάς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος και διατηρούνται σε πειραματικό αξιολόγησης.
  • Έχει γίνει τυποποιημένη καταγραφή των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών σε τράπεζα δεδομένων που βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα http://www1.unifi.it/ueresgen29/.
  • Έχει μελετηθεί η απόδοση, η αντοχή σε παγετό, το ποσοστό σκισμένων καρπών και φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καρπών (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, ασκορβικού οξέος, ανθοκυανών, φαινολών και αντιοξειδωτικής ικανότητας) από 21 γενότυπους ροδιάς.
  • Ξεχώρισαν και συνιστώνται για καλλιέργεια οι ποικιλίες Καλλίστη (έχει πολύ μαλακό σπέρμα) και η Ανδρομάχη (είναι πολύ ανθεκτική στο σχίσιμο των καρπών).
  • Πρόσφατες Εργασίες

    Video