Τομείς Έρευνας

Ροδακινιά και νεκταρινιά

Prunus persica L. Batch

Αντικείμενο και στόχοι

 • Η αξιολόγηση νέων ποικιλιών στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Νάουσας
 • Η συλλογή, αξιολόγηση και διατήρηση γενετικού υλικού ποικιλιών και υποκειμένων
 • Η δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών και υποκειμένων,
 • Η βελτίωση των αγροτεχνικών μεθόδων (προστασία από παγετό, θρέψη-λίπανση, άρδευση, κλαδεύματα, αραιώματα κτλ)
 • Η μελέτη αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών,
 • Η τεχνολογία μετασυλλεκτικών χειρισμών και μεταποίησης καρπών,
 • η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών.

Αποτελέσματα

 • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και γενότυποι ροδακινιάς, ως προς τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, καροτενοειδών, ασκορβικού οξέος, φαινολών, αντιοξειδωτικής ικανότητας και την τάση καφετιάσματος), την απόδοση, τις λιπαντικές ανάγκες των δένδρων, την αντοχή τους σε παγετό, εχθρούς και ασθένειες.
 • Αξιολογήθηκαν πολλές μέθοδοι προστασίας από ανοιξιάτικο παγετό. Βρέθηκε πως η εφαρμογή GA3 και μελάσας είναι αποτελεσματικοί μέθοδοι προστασίας..
 • Μελετήθηκε η τεχνολογία εφαρμογής του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με έμφαση την εύρεση κατάλληλων ποικιλιών, την ορθολογιστική λίπανση και άρδευση, την ορθολογιστική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, καθώς και την επίδραση εφαρμογής διαφορετικών κλαδευμάτων και αραιώματος στην ποιότητα των καρπών.
 • Έχουν δημοσιευτεί πολλές εργασίες για όλα τα θέματα που αφορούν την καλλιέργεια της ροδακινιάς, συμβάλλοντας πολύ αποτελεσματικά, στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της ροδακινιάς στη χώρα μας.

Πρόσφατες Εργασίες

Video