Τομείς Έρευνας

Κερασιά - Βυσσινιά

Prunus avium L. - Prunus cerasus L. Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Καζαντζής

Αντικείμενο και στόχοι

 • Βελτίωση ποικιλιών
 • Βελτίωση υποκειμένων
 • Βελτίωση των τεχνικών καλλιέργειας
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη και χρειάζονται επιστημονική διερεύνηση.

Αποτελέσματα

 • Εισαγωγή υποσχόμενων ποικιλιών από το εξωτερικό και αξιολόγηση αυτών στις συνθήκες της χώρας μας. Αξιολογήθηκαν 101 ποικιλίες κερασιάς και 25 ποικιλίες βυσσινιάς.
 • Αξιολόγηση εγχώριων ποικιλιών. Μελετήθηκαν μέχρι σήμερα 35 ποικιλίες κερασιάς και 3 ποικιλίες βυσσινιάς.
 • Καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή σποροφύτων κερασιάς και βυσσινιάς, από αυτοφυείς πληθυσμούς σε μη καλλιεργούμενες ή δασικές εκτάσεις. Επισημάνθηκαν 71 άτομα.
 • Δημιουργία νέων ποικιλιών από ελεγχόμενες διασταυρώσεις και χρήση γονέων με επιθυμητά χαρακτηριστικά, επιλεγμένων από όλες τις προηγούμενες κατηγορίες. Δημιουργήθηκαν 92 υποσχόμενα υβρίδια.
 • Η βελτίωση υποκειμένων στοχεύει στην εξεύρεση, δημιουργία και επιλογή υποκειμένων που δίνουν μικρού μεγέθους δένδρα στις εμβολιαζόμενες ποικιλίες, που αντέχουν σε εχθρούς και ασθένειες του εδάφους και σε εδαφικές αντιξοότητες (υγρά, ξηρά, ασβεστούχα εδάφη) και παρουσιάζουν καλή συγγένεια με τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες.
 • Ένδεκα άτομα, από εγχώριους αυτοφυείς πληθυσμούς διαφόρων ειδών, επελέγησαν και φυτεύτηκαν σε συλλογή αξιολόγησης.
 • Δοκιμάσθηκαν διάφοροι τρόποι πολλαπλασιασμού.
 • Δώδεκα υποκείμενα, από την επιλογή ξένων υποκειμένων εισήχθησαν και φυτεύτηκαν σε συλλογές αξιολόγησης.
 • Μελετήθηκε η συγγένεια ορισμένων από αυτά (SL 64, Mazard F 12-1, Colt, CAB, P. myrobalana, Gisela 5 και 6, Maxma 14) με ορισμένες εμπορικές ποικιλίες που καλλιεργούνται ή διαδίδονται στη χώρα μας, με εμβολιασμό και καλλιέργεια στον αγρό.
 • Στον άξονα της βελτίωσης των τεχνικών καλλιέργειας μελετήθηκαν: α) τα κλαδεύματα διαμόρφωσης των δένδρων σε διάφορα, εμπορικού ενδιαφέροντος, σχήματα, β) τα κλαδεύματα καρποφορίας και ειδικά κλαδεύματα κατάλληλα για την εφαρμογή του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Παραγωγής, γ) τα κλαδεύματα επαναφοράς σε μεγάλης ηλικίας και μεγέθους δένδρα, δ) οι λιπάνσεις των καλλιεργειών και οι αρδεύσεις, ε) ο χειρισμός εδάφους, στ) η φυτοπροστασία από εχθρούς και ασθένειες και η αντιμετώπιση φυσιολογικών ασθενειών, όπως το σχίσιμο του καρπού, η εμφάνιση δίδυμων καρπών κ.λπ.
 • Όσον αφορά το σχίσιμο του καρπού από βροχοπτώσεις, διεξάγεται ειδικός πειραματικός με τη χρήση πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των δένδρων, που χρηματοδοτείται από τον ΕΛ.Γ.Α.
 • Μελετήθηκε επίσης η χρήση διαφόρων ορμονικών ή άλλων χημικών ουσιών για την επιτάχυνση εισαγωγής των δένδρων στην παραγωγή, την καλύτερη καρπόδεση και την προστασία από την καρπόπτωση, την οψίμιση της άνθισης, κ.λπ.

Πρόσφατες Εργασίες

Video