Τομείς Έρευνας

Ακτινιδιά

[Actinidia deliciosa (A. chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson var. deliciosa] Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θ. Σωτηρόπουλος

Αντικείμενο και στόχοι

 • Μικροπολλαπλασιασμός και βελτίωση διαφόρων τεχνικών.
 • Μελέτη μεθόδων καλλιεργητικής τεχνικής.
 • Αξιολόγηση νέων ποικιλιών (ποικιλία Τσεχελίδης). Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας ακτινιδιάς Τσεχελίδη και αξιολόγησή της κατόπιν συγκρίσεως με την ήδη καλλιεργούμενη ποικιλία Hayward.
 • Η μελέτη θρέψης με την εκτέλεση πειραμάτων λίπανσης.
 • Ο προσδιορισμός και η διόρθωση των τροφοπενιών.
 • Η δοκιμή αποτελεσματικότητας διαφόρων σκευασμάτων θρεπτικών στοιχείων για τη διόρθωση τροφοπενιών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

Αποτελέσματα

 • Βελτίωση της μεθόδου του μικροπολλαπλασιασμού της ακτινιδιάς όσον αφορά τα στάδια του πολλαπλασιασμού και της ριζοβολίας.
 • Πειραματικοί λίπανσης σε ακτινιδιές για τον καθορισμό των επιπέδων επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα και για την επίδραση της λιπαντικής τακτικής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.
 • Αξιολογήθηκε η νέα ποικιλία όσον αφορά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία παραγωγής.
 • Ορθολογική χρησιμοποίηση λιπασμάτων με τη βοήθεια της φυλλοδιαγνωστικής και της ανάλυσης του εδάφους.
 • Χρήση λογισμικών προγραμμάτων για προσδιορισμό ορθολογικής λίπανσης.
 • Προσδιορισμός των επιπέδων επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας.
 • Μελέτη της συντηρησιμότητας των καρπών.

Πρόσφατες Εργασίες

Video