Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Δαμασκηνιά

Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και υποκείμενα δαμασκηνιάς και δαμασκηνοβερικοκιάς ως προς την απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, ανθοκυανών, ασκορβικού οξέος, φαινολών και αντιοξειδωτικής ικανότητας), αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες κ.α.. Από τις ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς που διατηρούνται έδειξαν καλά χαρακτηριστικά η ποικιλία Scoldus. Βρέθηκε ένα αξιόλογο υβρίδι δαμασκηνοβερικοκιάς.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, και Θ. Θωμίδης. 2011 Επιδράσεις ψεκασμού με οζονισμένο νερό στην ανάπτυξη της φαιάς σήψης και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών νεκταρινιάς και δαμασκηνιάς. Πρακτικά 24ου συνεδρίου ΕΕΕΟ, 289-294.

Δρογούδη Π, Παντελίδης Γ, Καραγιάννη Ε. 2009. Συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών σε καρπούς διαφορετικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, Ευρωπαϊκής και Iαπωνικής δαμασκηνιάς. Πρακτικά 23ου συνεδρίου ΕΕΕΟ, 13: 323-326.