Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αναλύσεις – οδηγίες ορθολογικής λίπανσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος

Αντικείμενο του έργου: Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης σε οπωρώνες φυλλοβόλων οπωροφόρων’.

Χρηματοδότηση: ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων.