Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops adaptation to climate change in the Mediterranean basin), FREECLIMB

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη

Οι κύριοι στόχοι της FREECLIMB είναι:

Η αξιολόγηση και αξιοποίηση της τοπικής βιοποικιλότητας σε βασικές παραδοσιακές καλλιέργειες φρούτων της Μεσογείου όπως είναι τα ροδάκινα, βερίκοκα, αμύγδαλα, εσπεριδοειδή, σταφύλια και ελιές, και έχει ως στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας γενετικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε διασταυρώσεις, υλικού που θα είναι προσαρμοσμένο σε μειωμένες εισροές και την κλιματική αλλαγή.

Το έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

1) Ανάπτυξη και εφαρμογή φαινοτυπικών μεθόδων και ολοκληρωμένων εργαλείων (π.χ. γενοτυπικών αναλύσεων, ανάλυση δεδομένων) για την υποβοήθηση της αξιολόγησης, αξιοποίησης και επιλογής ποικιλιών προσαρμοσμένων σε διαφορετικές αγρο-οικολογικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές.

2) Ανάλυση των γενετικών βάσεων των χαρακτηριστικών / διαδικασιών που συνδέονται με την αειφορία και την ανθεκτικότητα των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση γενότυπου x περιβάλλοντος x μεταχείρισης μειωμένων εισροών (ΓxΠxΜ).

3) Μελέτη των μοριακών, βιοχημικών και φυσιολογικών μηχανισμών προσαρμογής των δένδρων σε διαφορετικές περιβαλλοντικές και αγρονομικές συνθήκες  και σε βιοτικές/αβιοτικές (απλές ή πολλαπλές) καταπονήσεις.

4) Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών εργαλείων για τη δημιουργία νέων ποικιλιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βελτιωτικής διαδικασίας.

5) Κατανόηση των μηχανισμών προσαρμογής για την αντιμετώπιση πολλαπλών καταπονήσεων που συμβαίνουν σε συνθήκες αγρού (π.χ. θερμότητα και ξηρασία, εχθροί και ασθένειες)

6) Αξιοποίηση της τοπικής βιοποικιλότητας με την εύρεση και χαρακτηρισμό τοπικών γενοτύπων.

7) Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω δράσεων εκπαίδευσης και διάδοσης που απευθύνονται ειδικά σε βελτιωτές, φυτώρια και παραγωγούς, ιδίως στις χώρες όπου η παραγωγή φρούτων είναι λιγότερο ανεπτυγμένη.

Η ροδακινιά θα μελετηθεί ως φυτό μοντέλο λόγω της διαθεσιμότητας της συλλογής RefPop που αποτελείται από περίπου 400 γενότυπους εγκατεστημένους σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Ίμολα, Ιταλία; Νάουσα, Ελλάδα και Λέριδα, Ισπανία) και ο οποίος συγκεκριμένα σχεδιάστηκε για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Η σύμπραξη του έργου FREECLIMB αποτελείται από 15 εταίρους από 9 χώρες που βρίσκονται σε νότιες και βόρειες ακτές της Μεσογείου και για κάθε είδος οπωροφόρου δένδρου θα γίνουν μελέτες από τουλάχιστον δύο χώρες.

Συμμετέχοντες φορείς: UMIL, CREA, UNICT, CNR, ENSA, UFMC, ARC, CRAG, INRA-GAFL, INRA-BFP, IOSV, INRA-MO, IO, CU

Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), Thematic area 2: Sustainable farming systems under Mediterranean environmental constraints

Ιστοσελίδα: https://primafreeclimb.com/events/