Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ροδιά – Κυδωνιά – Λωτός – Κρανιά – Ginkgo biloba

Ροδιά

2016 – 2005

2012
Δρογούδη Π., Βασιλακάκης Μ., Θωμίδης Θ., Ναβροζίδης Ε. και Παντελίδης Γ. 2012. Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς. Έκδοση ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Σελ. 29.

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ. και Μαγγανάρης Α. 2012. Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά τεσσάρων γενοτύπων ροδιάς με διαφορετικό μέγεθος παραγωγής. Πρακτικά της 25ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της ΕΕΕΟ, 199-201.

Παντελίδης Γ., Δρογούδη Π., Βλάχου Φ., Νικολαΐδης Ν. και Μαγγανάρης Α. 2012. Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού από επιλεγμένους κλώνους και ποικιλίες ροδιάς. Πρακτικά της 25ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της ΕΕΕΟ, 196-198.

Μαγγανάρης Α.,  Φ. Βλάχου, Ν. Νικολαΐδης, Α. Ευσταθιάδης, Μ. Κάππες, Γ. Παντελίδης και Π. Δρογούδη. 2012. Μελέτη της βιολογίας του άνθους σε επιλεγμένους κλώνους ροδιάς. Πρακτικά της 25ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της ΕΕΕΟ, 135-137.

Μελίδου X., Μυλωνά Φ., Δρογούδη Π. και Πολύδωρος A. 2012. Γενετική ποικιλότητα και ταυτοποίηση Ελληνικών ποικιλιών ροδιάς (Punica granatum) με τη χρήση μοριακών δεικτών. Πρακτικά της 25ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της ΕΕΕΟ, 208-211.

Pantelidis G., P. Drogoudi & A. Manganaris. 2012. Physico-chemical and antioxidant properties of pomegranate genotypes in Greece. Options Mediterraneennes. Series A. Number 103, 335-337.

Drogoudi P., G. Pantelidis & A. Manganaris. 2012 Morphological and physiological characteristics in pomegranate cultivars with different yields. Options Mediterraneennes. Series A, Number 103, 67-69.

Pitsiouni M., Linos A. Hagidimitriou M. & Drogoudi P. 2012 Genetic diversity of Greek wild and cultivated pomegranate (Punica granatum L.) genotypes and cultivars using molecular markers. Acta Horticulturae 940: 193-200

Κυδωνιά

2018 – 2020

2020
2019
2018

Λωτός

Κρανιά

2018 – 2020

2020
2019
2018

Ginkgo biloba

2018 – 2020

2020
2019
2018