Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Tην Τρίτη 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του έργου με τίτλο «Έλεγχος, χρησιμοποίηση και εναρμόνιση γενετικών δεδομένων με στόχο να ξεχωρίσουν μοναδικοί και χαρακτηρισμένοι γενότυποι πυρηνοκάρπων» (Testing, Use and Alignment of genetic data to distinguish unique and characterized accessions in Prunus) και ακρωνύμιο ‘Prunus Alignment’, στο ξενοδοχείο AirHotel Parthenon στην Αθήνα. Το έργο πραγματοποιείται με την επίβλεψη του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας για τους Φυτικούς Γενετικούς πόρους» (European Cooperative Programme for Genetic Resources, ECPGR) ενώ η συνάντηση εργασίας έγινε και με τη συν-διοργάνωση του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. Συμμετείχαν 13 ερευνητές από Ιταλία (D. Giovannini, G. Sonnante και Pietrella M.), Γαλλία (M. Delmas), Γερμανία (M. Hofer), Δανία (T. B. Toldam-Andersen), Αγγλία (M. Ordidge και F. Fernandez), Νορβηγία (S. H. Hjeltnes), Σουηδία  (H. Kaldmae), Λετονία (G. Lacis) και Ελλάδα (Δρογούδη Π. και Ι. Γανόπουλος). Χαιρετισμός απευθύνθηκε εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Tη συνάντηση εργασίας παρακολούθησε και η κ. Άννα Φουλίδη, προϊσταμένη του Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η συνάντηση εργασίας διεξάχθηκε σε πολύ αποδοτικό και θετικό κλίμα συνεργασίας. Στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός της γενετικής μοναδικότητας των τοπικών γενοτύπων δαμασκηνιάς και κερασιάς που βρίσκονται σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές Συλλογές, κατάλληλοι για να περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή Συλλογή AEGIS. Η εναρμόνιση των γενετικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μελετώντας τα αποτελέσματα μελετών που έγιναν με τη χρησιμοποίηση των ευρέως χρησιμοποιημένων μοριακών δεικτών SSR σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας τεχνικής ανάλυσης HRM που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε για την δαμασκηνιά από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων με την συμβολή του ερευνητή Δρ. Ι. Γανόπουλου.  Η εξεύρεση νέων τεχνικών υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας για την γενετική ταυτοποίηση της δαμασκηνιάς κρίνεται αναγκαία λόγω της ιδιαιτερότητας του ότι η δαμασκηνιά είναι εξαπλοειδές και όχι διπλοειδές είδος όπως τα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα.  Προκαταρκτικά αποτελέσματα του έργου έδειξαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα όπως το ότι η Ελληνική ποικιλία δαμασκηνιάς ‘Βαρδάκι στρογγυλό’ ομαδοποιήθηκε με δύο άλλες ξενικές ποικιλίες, ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης της εναρμόνισης είναι υπό ανάλυση και αξιολόγηση.