Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Δημοσιεύτηκε η ερευνητική εργασία με τίτλο «Physiological disorders and fruit quality attributes in pomegranate: Effects of meteorological parameters, canopy position and acetylsalicylic acid foliar sprays” των Δρογούδη Παυλίνα, Παντελίδη Γεώργιου και Βεκιάρη Σταυρούλα, στο περιοδικό Frontiers in Plant Science, March 2021, Volume 12, Article 645547

Στην εργασία γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων, της κατεύθυνσης φύτευσης καθώς και ψεκασμών με ακέτυλο-σαλικυλικό οξύ, στην απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και την εμφάνιση φυσιολογικών ανωμαλιών στη ροδιά ποικ. Wonderful. Η μελέτη έγινε κατά τη διάρκεια 3 ετών σε οπωρώνα με κατεύθυνση φύτευσης Ανατολή- Δύση στο Νεοχώρι Ημαθίας.

Μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον σύνδεσμο:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2021.645547/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Plant_Science&id=645547

Παρακάτω παρατίθεται η περίληψη της εργασίας στα ελληνικά.

-Μετεωρολογικοί παράμετροι και ο χρόνος εμφάνισης σχισίματος, σκουριάς (russeting) και ηλιοεγκαυμάτων καταγράφηκαν σε οπωρώνα ροδιάς ποικιλίας ‘Wonderful’ φυτεμένο με κατεύθυνση Δύση- Ανατολή κατά τη διάρκεια 3 ετών. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα ψεκασμών με ακέτυλο-σαλικυλικό οξύ (ASA; 0.5 mM ή 1.0 mM), κάθε δύο εβδομάδες για 4 με 6 φορές, στην απόδοση και ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια 2 ετών.

-Τα συμπτώματα σχισίματος και σκουριάς ήταν περισσότερα, ενώ των ηλιοεγκαυμάτων ήταν λιγότερα, στη βορεινή πλευρά της κόμης. Επίσης η βορεινή πλευρά της κόμης είχε σημαντικά μικρότερο αριθμό καρπών, δείχνοντας τη σπουδαιότητα του φωτός για την απόδοση και ποιότητα των καρπών.

-Η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ωρίμανσης των καρπών ήταν η κυριότερη αιτία εμφάνισης συμπτωμάτων σχισίματος και σκουριάς. Η παρουσία σκουριάς μπορεί επίσης να συσχετίζεται με αυξημένη σχετική υγρασία και την κίνηση του νερού καθώς τα συμπτώματα ήταν περισσότερα τις χρονιές με υψηλότερη σχετική υγρασία, στη βορεινή πλευρά της κόμης και συχνά εμφανίζονταν στην εξωτερική πλευρά και κάτω μέρος του καρπού.

-Οι ψεκασμοί με ASA μείωσαν σημαντικά την εμφάνιση σκουριάς μέχρι και 57%, βελτίωσαν τον κόκκινο χρωματισμό του φλοιού, αύξησαν την συγκέντρωση ανθοκυανινών, την αντιοξειδωτική ικανότητα και συγκέντρωση διαλυτών στερεών συστατικών στον χυμό. Οι ψεκασμοί με ASA δεν επηρέασαν την απόδοση αλλά προκάλεσαν τάση αύξησης του μεγέθους των καρπών.

-Συμπερασματικά, η φύτευση με κατεύθυνση Βορρά- Νότο και η επιλογή τοποθεσίας με ελάχιστες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και χαμηλή σχετική υγρασία κατά την περίοδο ωρίμανσης των καρπών είναι μέτρα ελέγχου εμφάνισης των φυσιολογικών ανωμαλιών σχισίματος και σκουριάς στη ροδιά. Οι ψεκασμοί με ASA αποδείχτηκε πως είχαν θετική επίδραση στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών στο χυμό αλλά περισσότερο σημαντική ήταν η επίδρασή τους στην εμφάνιση του καρπού.

Η εργασία χρηματοδοτήθηκε από το έργο ΕΠΑΝ ΙΙ με κωδικό ‘13SMEs2009’.