Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Κερασιά – Βυσσινιά

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ., Καφετζής Κ. 2024. Η συστηματική καλλιέργεια της κερασιάς στη χώρα μας. Από τον 16ο αιώνα στην περιοχή της Έδεσσας. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 42-45.

Kazantzis K., Thomidis T. (2023). Effect of cultivar resistance and pre-harvest nickel applications on fruit rots, shot-hole, Alternaria leaf spot and fruit cracking. European Journal of Horticultural Science 88 (1), 1-6. https://doi.org/10.17660/eJHS.2023/003

Thomidis T., Kazantzis K. (2023). Occurrence of shoot blight disease, caused by Cylindrocarpon destructans (Zinss) Scholten, on cherry trees (Prunus avium) in Greece. European Journal of Plant Pathology (2023). https://doi.org/10.1007/s10658-023-02669-0

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ., Βερικούκη Ε., Ξαφάκος Π. (2023). Μεγάλη η σπουδαιότητα της επικονίασης με μέλισσες και της προστασίας των άγριων επικονιαστών για τη βελτίωση των αποδόσεων των οπωρώνων κερασιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 2: 40-43.

Καζαντζής Κ. (2023). Οι τοπικές ποικιλίες κερασιάς της Κεντρικής Μακεδονίας με “επώνυμο”. Ιστορικό, κύρια χαρακτηριστικά, καλλιεργητική αξία, εξάπλωση. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 46-50.

Orfanidou C., Katsiani A., Candresse T., Marais A., Gkremotsi T., Drogoudi P., Kazantzis K., Katis N., Maliogka V. (2023). Identification of divergent isolates of cherry latent virus 1 in Greek sweet cherry orchards. Archives of Virology (2023) 168:243. https://doi.org/10.1007/s00705-023-05875-7

Καζαντζής Κ. (2023). Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2023. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2023.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. (2023). Περιγραφή και αξιολόγηση έξι ποικιλιών κερασιάς της σειράς Sweet. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8: 46-53.

Καζαντζής Κ., Γανόπουλος Ι. (2023). Κεράσια Π.Ο.Π. Ροδοχωρίου. Η σχέση μεταξύ “Τραγανών Εδέσσης” και “Τραγανών Ροδοχωρίου”. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 9: 38-41.

Καζαντζής Κ. (2022). Ποικιλίες κερασιάς για βιομηχανική χρήση. Αξιόλογες γαλανές (ωχροέρυθρες) ποικιλίες Καναδικής προέλευσης. Φρουτονέα τ. 277: 74-75, Φεβρουάριος 2022.

Marnasidis S., Kazantzis K., Verikouki E., Hatjina F., Arabatzis G. & Malesios Ch. (2022). Impact of Insect Pollination on Fruit Set, Fruit Size and Yield of Three Sweet Cherry Cultivars. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 8(3), 59–67.

Καζαντζής Κ. (2022). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε χαμηλά κύπελλα. Σύγκριση μεταξύ Ισπανικού θάμνου και KGB. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 6: 38-41.

Καζαντζής Κ. (2022). Διαμόρφωση δένδρων κερασιάς σε γραμμικά συστήματα. Σύγκριση μεταξύ Μονόκλωνου και UFO. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 62-65.

Καζαντζής Κ. (2022). Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2022. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2022.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. (2022). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση έξι ποικιλιών κερασιάς (ποικιλίες Early Korvik, Firm Red, Frisco, Primulat, Rocket και Tamara). Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 10: 50-58.

Avramidou E. , Moysiadis T., Ganopoulos I., Michailidis M., Kissoudis C., Valasiadis D., Kazantzis K., Tsaroucha E., Tsaftaris A., Molassiotis A., Aravanopoulos F., Xanthopoulou A. (2021). Phenotypic, Genetic, and Epigenetic Variation among Diverse Sweet Cherry Gene Pools. Agronomy 2021, 11, 680. https://doi.org/10.3390/agronomy11040680

Karagiannis E., E. Sarrou, M. Michailidis, G. Tanou, I. Ganopoulos, C. Bazakos, K. Kazantzis, S. Martens, A. Xanthopoulou, A. Molassiotis (2021). Fruit quality trait discovery and metabolic profiling in sweet cherry Genebank collection in Greece. Food Chemistry, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128315

Καζαντζής Κ. (2021). Νέα σειρά υποσχόμενων υποκειμένων κερασιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 2: 38-39.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. (2021). Περιγραφή και αξιολόγηση ποικιλιών κερασιάς και βυσσινιάς (ποικιλίες κερασιάς Noire de Meched και Rita και η ποικιλία βυσσινιάς Κωνσταντινουπόλεως). Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 48-52.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. (2021). Αξιολόγηση και περιγραφή δύο ποικιλιών κερασιάς (ποικιλίες Big Lory και Oktavia). Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8: 34-36.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ. (2021). Βακτηριακό έλκος της κερασιάς, στρατηγικές αντιμετώπισης. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9: 40-42.

Καζαντζής Κ. (2021). Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2021. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2021.

Σωτηρόπουλος Θ., Μέρμηγκας Ι., Μάνθος Ι., Χατζηστάθης Θ., Καδογλίδου Κ. (2021). Επίδραση της οργανικής λίπανσης στην καλλιέργεια της κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12: 36-38.

Καζαντζής Κ., Κουρουκεχαγιάς Λ. (2021). Αφυδάτωση κερασιών. Τα στάδια που πρέπει να προσεχθούν. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12: 40-42.

Drogoudi P., Kazantzis K., Kunz A., Blanke M. (2020). Effects of climate change on cherry production in Naoussa, Greece and Bonn, Germany: adaption strategies. Euro-Mediterranian Journal for Environmental Integration, (2020) 5: 12.

Xanthopoulou A., Manioudaki M., Bazakos C., Kissoudis C., Farsakoglou A.M., Karagiannis E., Michailidis M., Polychroniadou C., Zambounis A., Kazantzis K., Tsaftaris A., Madesis P., Aravanopoulos F., Molassiotis A., Ganopoulos I. (2020). Whole genome re-sequencing of sweet cherry (Prunus avium L.) yields insights into genomic diversity of a fruit species. Horticulture Research 7:60, special issue: Horticultural plant genomes, February 2020.

Καζαντζής Κ. (2020). Φαιά σήψη ή Μονίλια κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2020: 28-30. 2020.

Δρογούδη Π., Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ., Kunz A., Blanke M. (2020). Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή κερασιών και στρατηγικές προσαρμογής. Σύγκριση δεδομένων για Νάουσα (Ελλάδα) και Βόννη (Γερμανία). Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2020: 44-48. 2020.

Καζαντζής Κ. (2020). Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2020. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2020.

Καζαντζής Κ. (2020). 1) Οδηγίες για την εγκατάσταση της σύγχρονης φυτείας κερασιάς. Ύπαιθρος Χώρα, 4/12/2020, σελ. 53. 2) Η κατάσταση της κερασοκαλλιέργειας στην Ελλάδα – γενικές αρχές και οδηγίες (το πρωτότυπο κείμενο χωρίς τις περικοπές για τις ανάγκες χώρου της εφημερίδας).

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ. (2020). Η φυσιολογία του Ασβεστίου στην Κερασιά και η σχέση του με ποιοτικές παραμέτρους του καρπού. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 11/2020: 26-31. 2020.

Μαρνασίδης Σ., Καραμαριά Χ., Καζαντζής Κ., Παστόπουλος Σ. (2019). Παρακολούθηση και αντιμετώπιση της Κηλιδόπτερης Δροσόφιλας. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1/2019: 34-38. 2019.

Καζαντζής Κ. (2019). Αξιολόγηση και περιγραφή ποικιλιών κερασιάς. 1. Οι 5 ποικιλίες που αποδείχτηκαν σταθερές αξίες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1/2019: 40-48. 2019

Μαρνασίδης Σ., Βερικούκη Ε., Καλαϊτζίδου Α., Καζαντζής Κ., Ξαφάκος Π. (2019). Ανεκτίμητη η αξία των μελισσών στη σύγχρονη γεωργία. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 2/2019: 16-20. 2019.

Καζαντζής Κ. (2019). Αξιολόγηση και περιγραφή ποικιλιών κερασιάς. 2. Οι 5 ποικιλίες που αποδείχτηκαν αξιόλογες (ή απαραίτητες) αλλά με αδυναμίες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 2/2019: 48-54. 2019.

Καζαντζής Κ. (2019). Αξιολόγηση και περιγραφή ποικιλιών κερασιάς. 3. Οι 6 ποικιλίες που δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 8/2019: 42-48. 2019.

Καζαντζής Κ. (2019). Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2019. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2019.

Hardner C., C. Peace, J. Quero-Garcia, S. Vanderzande, D. Giovannini, T. Barreneche, J.A. Campoy, G. Charlot, A. Liverani, N. Oraguzie, M. Villamil-Castro, L. Cai, M. Ordidge, A. Wünsch, T. Sotiropoulos, K. Kazantzis, A. Patocchi, S. Perren, D. Graetz, A. Iezzoni (2017). Building international partnerships for the collation of historical data to study the environmental stability of genomic predictions in sweet cherry. 8th Int. Cherry Symposium, Yamagata Japan, 5-9 June 2017. Acta Hortic. 1235: 47-53. ISHS 2019. DOI 10.17660/ActaHortic.2019.1235.6. 2019.

Hardner C., C. Peace, J. Quero-Garcia, S. Vanderzande, D. Giovannini, T. Barreneche, J.A. Campoy, G. Charlot, A. Liverani, N. Oraguzie, M. Villamil-Castro, L. Cai, M. Ordidge, A. Wünsch, T. Sotiropoulos, K. Kazantzis, A. Patocchi, S. Perren, D. Graetz, A. Iezzoni (2017). Building international partnerships for the collation of historical data to study the environmental stability of genomic predictions in sweet cherry. 8th Int. Cherry Symposium, Yamagata Japan, 5-9 June 2017. Book of Abstracts.

Kazantzis K., Xafakos P. (2017). Germoplasma di origine greca con interesse commerciale. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, No 4, Aprile 2017, pp. 24-26.

Καζαντζής Κ. (2017). Αξιολόγηση νέων ποικιλιών Κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2017. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2017.

Καζαντζής Κ. (2017). Νέα υποκείμενα κερασιάς από το Michigan State University. Φρουτονέα τ. 225: 64, Οκτώβριος 2017.

Καζαντζής Κ. (2017). Τα ισπανικής προέλευσης κεράσια “Picota”. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 9/2017:49-50. 2017.

Νάνος Γ. (2017). Το μονόκλωνο σύστημα στην κερασιά. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 3/2017:48-50. 2017.

Drogoudi P., Kazantzis K., Blanke M. (2017). Climate change effects on cherry flowering in northern Greece. Acta Hortic. 1162: 45-50.

Φαρσάκογλου Α.Μ., Ξανθοπούλου Α., Αραβανόπουλος Φ., Μολασιώτης Α., Μαλλιαρού Ε., Αβραμίδου Ε., Μαδέσης Π., Τσαυτάρης Α., Καζαντζής Κ., Γανόπουλος Ι. (2017). Η βελτίωση της κερασιάς: Φαινοτυπική αξιολόγηση νέων υβριδίων κερασιάς (Prunus avium L.). Γραπτή Ανακοίνωση 28o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16-20 Οκτωβρίου 2017.

Ganopoulos I., Moysiadis T., Xanthopoulou A., Osathanunkul M., Madesis P., Zambounis A., Avramidou E., Aravanopoulos F., Tsaftaris A., Sotiropoulos T., Chatzicharisis I., Kazantzis K. (2016). Morpho-physiological diversity in the collection of sour cherry (Prunus cerasus) cultivars of the Fruit Genebank in Naoussa, Greece using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 207: 225-232.

Hardner C., Vanderzande S., Cai L., Piaskowski J., Oragusie N., Quero-Garcia J., Campoy J.A., Barrenche T., Wunsch A., Giovannini D., Liverani A., Sotiropoulos T., Kazantzis K., Kumar S., Hayes B., Peace C. (2016). Using SNP arrays to leverage historic data sets for improved prediction accuracy and estimation of GxE of fruit maturity in sweet cherry. 8th Int. Rosaceae Genomics Conference, Angers France, 21-24 June 2016. Book of Abstracts, p. 85.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. (2016). Εφαρμογή χαραγών σε δένδρα κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 3/2016:40-41. 2016.

Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ., Κουτίνας Ν., Χατζηχαρίσης Ι. (2016). Νέα αυτογόνιμα υβρίδια κερασιάς (Prunus avium), δημιουργίες του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Γραπτή Ανακοίνωση 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Φλώρινα 28-30 Σεπτεμβρίου 2016, Πρακτικά: σελ. 68-74.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2016). Νέες δημιουργίες κερασιάς. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 15: 14-15. 2016.

Γανόπουλος Ι., Αραβανόπουλος Φ., Μαδέσης Π., Τσαυτάρης Α., Καζαντζής Κ. (2016). Ο μηχανισμός του αυτοασυμβίβαστου στην κερασιά. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12/2016:46-51. 2016.

Καζαντζής Κ. (2016). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 13 σποροφύτων ελεύθερης επικονίασης κερασιάς που έχουν δημιουργηθεί στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Τελική έκθεση μακροχρόνιας δράσης). Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2016.

Καζαντζής Κ. (2016). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 30 υβριδίων κερασιάς που έχουν δημιουργηθεί στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Τελική έκθεση μακροχρόνιας δράσης). Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2016.

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ. (2016). Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1/2016:42-47. 2016.

Kazantzis K., Xafakos P. (2015). Aggiornamenti sulla cerasicoltura greca: cresce l’ interesse per l’ esportazione. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, No 4, Aprile 2015, pp. 38-40.

Ganopoulos I., Moysiadis T., Xanthopoulou A., Ganopoulou M., Avramidou E., Aravanopoulos F., Tani E., Madesis P., Tsaftaris A., Kazantzis K. (2015). Diversity of morpho-physiological traits in worldwide sweet cherry cultivars of GeneBank collection using multivariate analysis. Scientia Horticulturae Vol. 197, 14 Dec. 2015, p. 381-391.

Kazantzis K., Sotiropoulos T., Marnasidis S., Ganopoulos I., Xanthopoulou A., Madesis P. (2015). ‘Tsolakeiko’: A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 50(10):1591–1592. 2015.

Καζαντζής Κ., Θ. Σωτηρόπουλος, Ι. Χατζηχαρίσης (2015). Αξιολόγηση 27 ποικιλιών βυσσινιάς (Prunus cerasus L.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. Γραπτή Ανακοίνωση 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Πρακτικά: σελ. 170-173.

Καζαντζής Κ. (2015). Η κερασοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και την Ελλάδα, στη δεκαετία του 2010. Φρουτονέα τ. 197: 26-28, Ιούνιος 2015.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ., Γανόπουλος Ι., Μαδέσης Π., Σωτηρόπουλος Θ. (2015). Πρώτη παρουσίαση της εγχώριας ποικιλίας κερασιάς “Τσολακέικο”. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 9: 4-7. 2015.

Καζαντζής Κ. (2015). Χώρες και κέντρα παραγωγής νέων ποικιλιών κερασιάς και βυσσινιάς ανά τον κόσμο. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2015:60-72. 2015.

Sotiropoulos T., Petridis A., Koukourikou-Petridou M., Koutinas N., Kazantzis K., Pappa M. (2014). Efficacy of using rain protective plastic films against cracking of four sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars in Greece. International Journal of Agriculture Innovations and Research, Volume 2, Issue 6, p. 1035-1040.

Kafkaletou M., Christopoulos M., Ktistaki M-E., Sotiropoulos T., Tsantili E. (2014). Influence of rain cover on respiration, quality attributes and storage of cherries (Prunus avium L.). Journal of Applied Botany and Food Quality 88, 87-96 (2015). Doi: 10.573/JABFQ.2015.088.012.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ., Κουτίνας Ν. (2014). Αξιολόγηση ορισμένων εγχώριων “γαλανών” ποικιλιών κερασιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά: σελ. 278-282.

Καζαντζής Κ., Δέλλα Α. (2014). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς στο σύστημα KGB. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2014: 54-59. 2014.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2014). Σχίσιμο κερασιών – Εργαστηριακή διαβάθμιση 22 ποικιλιών όσον αφορά την ευαισθησία τους. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 4/2014: 46-52. 2014.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. (2013). Evaluation of Some Local Greek Yellow Sweet Cherry Cultivars. Proc. IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Hort. 981, p. 209-212.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. (2013). Evaluation of the Local Greek Sweet Cherry Cultivar ‘Vasiliadi’ Compared to the Cultivar ‘Ferrovia’. Proc. IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Hort. 981, p. 119-122.

Ganopoulos I., Xanthopoulou A., Aravanopoulos F., Kazantzis K., Tsaftaris A., Madesis P. (2013). Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for identification of sweet cherry rootstocks in Greece. Plant Genetic Resources 09/2013.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. (2013). Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. – “ΔΗΜΗΤΡΑ” 2013.

Σπανός Κ., Καζαντζής Κ. (2013). Η Αγριοκερασιά.: Βιολογία – Οικολογία, χρήση και προοπτικές για εναλλακτική καλλιέργεια. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά: σελ. 189-196.

Καζαντζής Κ., Σπανός Κ., Δέλλα Α. (2013). Η αγριοκερασιά: βιολογία, χρήση και προοπτικές για εναλλακτική καλλιέργεια. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 2: 9-12. 2013.

Σωτηρόπουλος Θ., Α. Πετρίδης, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου, Ι. Θεριός, Ν. Κουτίνας, Θ. Θωμίδης, Κ. Καζαντζής, Μ. Παππά (2013). Η επίδραση της κάλυψης δένδρων κερασιάς με πλαστικά φύλλα για την προστασία των καρπών από το σχίσιμο, στην ποιότητα των καρπών. Γραπτή Ανακοίνωση 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά: σελ. 251-255.

Καζαντζής Κ. (2013). Μονογραφία ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ι.Φ.Δ. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ” 2013.

Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2013). Προκαταρκτικές παρατηρήσεις επί της επίδρασης των καιρικών συνθηκών σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κερασιών κατά τα έτη 2011-2012. “Αρκεί να δαμάσει τον καιρό”. Εφημερίδα Agrenda 16-17/11/2013, ένθετο FRESHER 3: 50-52. 2013.

Καζαντζής Κ., Δέλλα Α. (2012). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 2/2012: 63-67. 2012.

Καζαντζής Κ. (2012). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε ισπανικό θάμνο. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8/2012: 50-57. 2012.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ. (2012). Δύο νέα σπορόφυτα ελεύθερης επικονίασης κερασιάς που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Γραπτή Ανακοίνωση 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Θεσσαλονίκη 10-12 Οκτωβρίου 2012, Πρακτικά: σελ. 192-195.

Καζαντζής Κ. (2012). Η συμβολή των Μαθηματικών στην κατανόηση της φυλλοταξίας των δένδρων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 63-65. 2012.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2012). Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 32-37. 2012.

Σωτηρόπουλος Θ., Πετρίδης Α., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ., Θεριός Ι., Κουτίνας Ν., Παππά Μ. (2012). Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων. 1) Επίδραση στην ποιότητα των καρπών. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 38-42. 2012.

Καζαντζής Κ. (2012). Περιγραφή χαρακτηριστικών και προκαταρκτική αξιολόγηση τεσσάρων ποικιλιών κερασιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2012.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. (2011). “Bakirtzeika”: A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 46(7):1052-1053. 2011.

Kazantzis K., Sotiropoulos T., Chatzicharissis I. (2011). Evaluation of 27 sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars under the soil climatic conditions of Northern Greece. Proceedings of 22nd International Symposium “Food Safety Production”, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 June, pp. 353-355. 2011.

Kazantzis K., Chatzicharissis I., Papachatzis A., Sotiropoulos Th., Kalorizou H., Koutinas N. (2011). Evaluation of sweet cherry cultivars introduced in Greece. Sustainable Horticulture-Priorities and Perspectives. University of Craiova, Romania, 28-29 October 2011.

Ganopoulos I., Kazantzis K., Chatzicharisis I., Karayiannis I., Tsaftaris A. (2011). Genetic diversity, structure and fruit trait associations in Greek sweet cherry cultivars using microsatellite based (SSR/ISSR) and morpho-physiological markers. Euphytica. Accepted: 21 March 2011. Published online: 06 April 2011. Doi: 10.1007/s10681-011-0416-z. 2011.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2011). Εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Έκδοση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 2011.

Καζαντζής Κ. (2011). Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2011: 50-55. 2011.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2011). Νέα υβρίδια κερασιάς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2011: 50-55. 2011.

Ράλλη Π., Ζαμανίδης Π., Κοκκαλιάρη Δ., Ντούλης Α., Κάτσαρης Π., Μπλέτσος Φ., Κοτρότσης Κ., Μπλαδενόπουλος Κ., Ευγενίδης Γ., Δρογούδη Π., Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2011). Ο ρόλος της Τ.Γ.Υ. και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. 1η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, Τοπικές ποικιλίες – παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21/10/2011.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2011). Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ποικιλιών βυσσινιάς που αξιολογήθηκαν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 44: 8-11. 2011.

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. (2011). Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Προϋποθέσεις – Εγκατάσταση – Διαμόρφωση των δένδρων – Κλάδεμα καρποφορίας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 43: 4-11. 2011.

Καζαντζής Κ. (2011). Τύποι χαραγών που εφαρμόζονται στο Μονόκλωνο σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2011: 56-58. 2011.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2011). Υποκείμενα κερασιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2011.