Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τον αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο. Συγκεκριμένα: Τμήμα Α: Κυκλοφορητών αέρα και εξαεριστήρων, Τμήμα Β: Ανταλλακτικών εργαστηριακών μηχανημάτων, Τμήμα Γ: Μείγμα φυτικού υποστρώματος και λιπασμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΗΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.